Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Webshop, op elk Aanbod van Kitchenfreaks en op elke Overeenkomst op afstand die via de Webshop op kitchenfreaks.nl tot stand komt tussen Kitchenfreaks en de Consument.

1.2.      Het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement, de disclaimer en het cookiebeleid is een vereiste voor het gebruik van de Webshop en het doen van aankopen via de Webshop.

1.3.      Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor Kitchenfreaks, bij wie de bestelling wordt geplaatst. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen aankopen (meer) kunt doen via de Webshop.

Definities

2.1.      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: een aanbod van Kitchenfreaks dat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten bevat die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden webshop;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die via de Website een Overeenkomst op afstand aangaat met Kitchenfreaks;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Kitchenfreaks in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Gebruikersnaam: de identificatiecode van de Consument, benodigd voor het kopen van producten in de Webshop;

Gebruikerswachtwoord: het wachtwoord van de Consument, benodigd voor kopen van producten in de Webshop;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Middel voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Kitchenfreaks gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Kitchenfreaks: KF food en media bv, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Leibnizstraat 78, 1171 KH  Badhoevedorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77487796;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek, waarbij in het kader van een door Kitchenfreaks georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie op afstand;

Webshop: de webshop van Kitchenfreaks op de Website;

Website: www.kitchenfreaks.nl/freakshop/

Identiteit van Kitchenfreaks

KF food en Media / Kitchenfreaks / Crazy granola

Telefoonnumer: 0646156034

E-mailadres: kf@kitchenfreaks.nl

 

Kamer van koophandel nummer: 77487796

BTW-identificatienummer: NL861022981B01

Gebruik van de webshop

4.1.      Kitchenfreaks zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen.

4.2.      Kitchenfreaks is gerechtigd veranderingen in of aan de Webshop aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Consument. Voorts is Kitchenfreaks gerechtigd wijzigingen aan te (laten) brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en Gebruikersnaam. De kosten die de Consument ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Kitchenfreaks.

4.3.      De Consument zal de aan hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken of derden daarvan gebruik laten maken. Gebruik en misbruik van Gebruikersnaam en/of Gebruikerswachtwoord zijn voor rekening en risico van de Consument.

4.4.      Het is de Consument niet toegestaan de Webshop te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:

 • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
 • de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
 • computervredebreuk (ook wel bekend als ‘hacken’) via internet, de Webshop of anderszins;
 • of vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.

4.5.      Het is de Consument niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van de Webshop hindert of het overige gebruik van de Webshop nadelig beïnvloedt.

4.6.      Het is de Consument niet toegestaan schermen uit de Webshop te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Kitchenfreaks.

Beperkingen aan en blokkering van het gebruik van de webshop

5.1.      Kitchenfreaks is gerechtigd het gebruik van de Webshop door de Consument te beperken en/of te blokkeren, indien de Consument zijn contractuele en/of buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en/of blokkeringen van het gebruik van de webshop kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de overige verplichtingen van de consument onverlet.

5.2.      Bij gegrond vermoeden dat zich de in dit en/of voorafgaand artikel bedoelde gedragingen voordoen, kan de consument de toegang tot de Webshop worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen.

Het aanbod

6.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.2.      Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kitchenfreaks niet. Alhoewel Kitchenfreaks de grootst mogelijke zorg besteedt aan de omschrijving van de producten in de webshop, zijn de afbeeldingen bij een product slechts ter illustratie en binden deze Kitchenfreaks niet.

6.3.      In de webshop zijn per product voorraadindicaties opgenomen welke een indicatie geven of producten (in voldoende mate) op voorraad zijn. De consument ontvangt per e-mail een kennisgeving wanneer de producten bezorgd worden.

6.4.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit en het adres en overige contactgegevens van Kitchenfreaks;
 • de belangrijkste kenmerken van het product;
 • de prijs van het product, inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering, uitvoering en de termijn waarbinnen Kitchenfreaks zich verbindt het product te leveren;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

De overeenkomst

7.1.      Kitchenfreaks verstrekt aan de consument voordat de consument gebonden is aan de overeenkomst, onder meer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

het bezoekadres van de vestiging van Kitchenfreaks waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel – indien van toepassing – een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

voor zover van toepassing, het feit dat de Consument de kosten van het retourneren van het product zal moeten dragen in geval van uitoefening van het Herroepingsrecht en indien het product door zijn aard niet per gewone post kan worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van het product;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

7.2.      Zodra de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kitchenfreaks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, waarmee de overeenkomst tussen Kitchenfreaks en de Consument tot stand komt. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kitchenfreaks is bevestigd, kan de Consument zijn aanvaarding schriftelijk herroepen. Kitchenfreaks heeft te allen tijde het recht de bestelling niet te bevestigen en aldus niet te aanvaarden.

Herroepingsrecht

8.1.      Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Kitchenfreaks bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2.      Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

8.3.      Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Kitchenfreaks bij het Aanbod en/of bij de levering ter zake verstrekte instructies.

8.4.      Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen de Bedenktijd met alle geleverde toebehoren (zoals handleidingen en documentatie) en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kitchenfreaks retourneren, conform de door Kitchenfreaks verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.5.      Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van retournering voor zijn rekening, tenzij in de Webshop uitdrukkelijk anders is vermeld of uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.6.      Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht en een bedrag betaald heeft en mits aan de voorwaarden voor retournering en de retourprocedure is voldaan, zal Kitchenfreaks het betaalde bedrag – inclusief de verzendkosten, tenzij de Consument één of meer andere Producten van de bestelling houdt – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen, waarbij geldt dat de Consument pas terugbetaling kan vorderen als de producten retour zijn ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden.

Uitsluiting herroepingsrecht

9.1.      Kitchenfreaks kan het Herroepingsrecht van de Consument overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen uitsluiten. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Kitchenfreaks dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.2.      Uitsluiting van het Herroepingsrecht is onder meer mogelijk voor producten:

 • die door Kitchenfreaks tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kitchenfreaks geen invloed heeft;

Prijzen

10.1.    Alle in de Webshop getoonde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

10.2.    Producten kunnen enkel besteld en gereserveerd worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn in de Webshop. Het productgamma en de getoonde prijzen worden periodiek aangepast. Indien de Consument een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was op het moment van registratie van de bestelling.

10.3.    Elke bestelling en reservering wordt pas in behandeling genomen en geëffectueerd na akkoord en ontvangst van de bankbetaling. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De Consument wordt hierover geïnformeerd door middel van een e-mail.

10.4.    Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

10.5.    In afwijking van het vorige lid kan Kitchenfreaks producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kitchenfreaks geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

Betaling

11.1.    De betaling dient voorafgaande aan de afhandeling van de bestelling te geschieden op de wijze zoals weergegeven in de Webshop, te weten door middel van Ideal of creditcard via Mollie.

Levering en uitvoering

12.1.    Kitchenfreaks zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

12.2.    De Consument kan ervoor kiezen de bestelde producten te laten bezorgen of zelf af te halen op onze locatie of marktlocatie. Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt dan wel, indien de Consument ervoor heeft gekozen de producten af te halen, ons adres.

12.3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Kitchenfreaks geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

12.4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Kitchenfreaks het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Kitchenfreaks zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk vóór verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

12.6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kitchenfreaks tot het moment van bezorging van de producten aan of ophalen van de producten door de Consument of een vooraf aangewezen en aan Kitchenfreaks bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.7.    Bij ontvangst van de producten dient Consument onmiddellijk de goede staat van het geleverde na te gaan en kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan Consument werden verstrekt. Indien een of meerdere producten gebrekkig of beschadigd zijn, dient Consument dit binnen bekwame tijd  overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden aan Kitchenfreaks te melden.

12.8.    Indien de bestelde producten bij twee (2) herhaalde aanbiedingen op het opgegeven bezorgadres door Consument niet in ontvangst zijn genomen, wordt het teruggezonden en ontvangt Consument hiervan een mededeling per e-mail. Indien Consument nog prijs stelt op levering kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, naast de kosten gemoeid met de initiële (pogingen tot) aflevering.

Conformiteit en garantie

13.1.    Kitchenfreaks staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien overeengekomen staat Kitchenfreaks er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2.    Een door Kitchenfreaks, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Kitchenfreaks kan doen gelden.

Aansprakelijkheid

14.1.    Kitchenfreaks kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een onjuist gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of gebruik in strijd met de aard en doel van de geleverde producten.

14.2.    Kitchenfreaks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen in de vorm of verpakking van de producten aangebracht door de fabrikanten.

14.3.    Eventuele aansprakelijkheid van Kitchenfreaks is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de bestelde producten dan wel de waarde van het product volgens de datum van aankoop waarbij het hoogste bedrag in aanmerking komt.

Intellectuele eigendom

15.1.    De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen in de Webshop zijn beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, welke rechten uitsluitend toekomen aan Kitchenfreaks dan wel zijn licentiegevers.

15.2.    De inhoud van de Webshop mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, op een andere website worden geplaatst, of worden gepubliceerd in welke vorm ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Kitchenfreaks.

15.3.    De Webshop kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden beschermd zijn. Kitchenfreaks geeft op geen enkele wijze toestemming om het intellectuele eigendom van dergelijke derden te gebruiken.

Klachtenregeling

16.1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk, waaronder per e-mail aan kf@kitchenfreaks.nl, worden ingediend bij Kitchenfreaks, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

16.2.    Bij Kitchenfreaks ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kitchenfreaks binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Toepasselijk recht

17.1.    Op overeenkomsten tussen Kitchenfreaks en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid

1.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand daaronder mede begrepen, ter handstelling, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet direct ( giraal of chartaal) is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2.1       Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de consument door Kitchenfreaks is besteld, dan wel is bereid, is consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW.

2.2       Indien een product door Kitchenfreaks in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de verkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan Kitchenfreaks wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

3.2       Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.3       Kitchenfreaks heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3.4       Kitchenfreaks kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Kitchenfreaks kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

3.5       Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3.6       Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.7       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de apotheek te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kitchenfreaks is gewezen op de te late betaling en Kitchenfreaks de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kitchenfreaks gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000. Het minimumbedrag van incassokosten is € 40. Kitchenfreaks kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Toepasselijk recht en geschillen

4.1       Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.2       Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen

5.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

5.2       De aldaar meest recent gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.